Celîs-i halvetim, varım, habîbim mâh-ı tâbânım

Enîsim, mahremim, varım, güzeller şâhı sultânım

 

Hayatım hâsılım,ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim
Bahârım, behçetim, rûzum, nigârım verd-i handânım

 

Neşâtım,işretim, bezmim, çerâğim, neyyirim, şem'im
Turuncu u nâr u nârencim, benim şem'-i şebistânım

 

Nebâtım, sükkerim, gencim, cihân içinde bî-rencim
Azîzim, Yüsuf'um varım, gönül Mısr'ındaki hânım

 

Stanbûlum, Karaman'ım, diyâr-ı milket-i Rüm'um
Bedehşân'ım ve Kıpçağım ve Bağdâd'ım, Horasânım

 

Saçı mârım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bîmârım
Ölürsem boynuna kanım, meded hey nâ-müselmânım

 

Kapında,çünki meddâhım, seni medh ederim dâim

Yürek pür gam, gözüm pür nem, Muhibbi'yim , hoş halim!