METİNLER

Yazılı ya da Basma Eser

Bir olay, olgu, durum ya da düşüncenin belli kurallar ve tasarı ile yazılı haline metin denir. Metin basılı eser anlamında da kullanılmaktadır. El veya farklı yazı araçları ile yazılmış her türlü yazı metin olarak adlandırılır. Metin yazılı bir bütündür. Belli bir amaca hizmet eder. Bir tasarının, bir planın sonucu oluşturulur. Şu halde bir alış-veriş listesi veya sınıf isim listesi metin olarak değerlendirilemez. Zira bu ve buna benzer metinler kendi içinde bir bütünlük oluştursalar da metnin oluşum aşamalarını geçerek oluşturulmamışlardır. Metinler kelime, kelime grubu, paragraf sırası ile oluşturulur.

Metinlerin Özellikleri:

1-      Metinler anlamlı yazı birlikleridir.

2-      Metni oluşturan birimler arasında hem anlam hem de yapı bağı vardır.

3-      Metinlerde birimler ya anlam bağı ya da neden sonuç ilişkisi ile birbirine bağlanır.

4-      Metni oluşturan birimler: kelime, kelime grupları, cümle ve paragraflardır.

5-      Metinler belli bir kompozisyon planı ile oluşturulur.

6-      Batı dillerinde metin “text” olarak adlandırılır.

7-      Metinler hem düzyazı hem şiir biçiminde olabilir.

Bu özelliklerden hareketle dil unsurlarının belli bir amaç doğrultuşundu ve belli kurallar dahilinde bir araya getirildiği yazılar metin olarak adlandırılır.

Metin tüm bu tanım ve özellikleri yanında basılmış eser, bir eserin aslı, yazılı nüsha, çeviri eser anlamlarında kullanılır.

Dil biliminde metin sıralı dil birlikleri anlamında kullanılır.