Dünyada Başlıca Uygarlık Kuşakları

Uygarlık, dünyada, İsa’dan binlerce yıl önce başlayıp bugüne değin dört coğrafya kuşağı üzerinde gelişmiştir.

Uzakdoğu uygarlık kuşağı (Japonya, Çin, Hind, vb.)

Bu uygarlık günümüze kadar sürüp gelmiştir.

Orta ve Yakındoğu uygarlık kuşağı (Mısır, Mezopotamya [Sümer, Akad, Babil, Asur, vb.], İran [Elam, Med, Pers], Suriye [Fenike, Filistin, Anadolu] Hitit, vb.).

Bu uygarlık, Ege uygarlık kuşağının oluşmasını etkilemiştir.

Dünyanın ilk büyük uygarlıklarının oluştuğu bu bölgede (özellikle) Arabistan, Mısır, Suriye, Irak [Mezopotamya], İran, vb. de) Ortaçağ’dan bu yana yeni bir uygarlık meydana gelmiştir (İslâm uygarlığı).

Ege uygarlık kuşağı (Girit [Minos uygarlığı] merkez olmak üzere, Yunanistan [Akha’larm Peloponnesos’ta yarattığı Miken = Mikenai uygarlığı], Batı Anadolu kıyıları, Ege adaları).

 

Bu uygarlık, sonradan eski Yunan ve Latin (Roma) uygarlığını oluşturmuş-tur.

 

Avrupa uygarlık kuşağı (Batı uygarlığı).

Bu uygarlık, Ortaçağ’dan bu yana, eski Yunan ve Latin kültür ve sanatın-dan yararlanarak gelişmiştir.

Yakın çağda, ulaşma ve haberleşme araçlarının gelişmesi, söz konusu uygarlık bölgelerinin birbirleriyle ilişki kurmalarını kolaylaştırmış; o çağda teknik ve kültür alanlarında büyük ilerleme gösteren Batı uygarlığı, öteki uygarlık bölgelerini etkisi altına almış; onların Batı uygarlığına yönelmelerine yol açmıştır.

Türkler, Orta Asya’da yaşadıkları dönemde Uzakdoğu uygarlık kuşağı içinde yer almışlar; Orta ve Yakındoğu’ya doğru göç etmeye başladıktan ve İslâmlığı kabul ettikten sonra Ortadoğu uygarlık kuşağı (İslâm uygarlığı) içine girmişler (X. yüzyıldan sonra); daha sonra da Batı uygarlığını benimsemişlerdir (XIX. yüzyılın ortasından bu yana).