Divan edebiyatı şairlerinden Fuzuli" nin "... yardan ayrılmışam" redifli şiiri:

 

Muhammes

 

Vay yüz min vay kim dildârdan ayrılmışam

Fitne-çeşm ü sâhir-i hunhârdan ayrılmışam

Bülbül-i şûrîdeyem gülzârdan ayrılmışam

Kimse bilmez kim ne nisbet yârdan ayrılmışam

Bir kadi şimşâd ü gül-ruhsârdan ayrılmışam

 

Kaddi Tûbî lâ’li fırdevsün şarâb-i kevseri

Hulk u hûyı çün melek sûretde emsâli perî

Burc-ı eflâkün sa’âdetlü şereflü ahteri

Hüsn ara mecmû’ hubların serâser serveri

Bir kadi şimşâd ü gül-ruhsârdan ayrılmışam

 

Dostlar men nâle vü feryâd kılsam ayb imes

Çerh-i bed-mihrün elinden dâd kılsam ayb imes

Gam diyârın dil-ârâ âbâd kılsam ayb imes

Bu binâ birlen cihânda ad kılsam ayb imes

Bir kadi şimşâd ü gül-ruhsârdan ayrılmışam

 

İştiyâk-ı şevkden cân ü dilüm âlûdedir

Şâm-ı gam ferzâne-i bahtum menüm uyhudadur

Ağlamakdan çeşm cism-i derdnâküm sudadur

 

Kelimeler :

 

Dildar : Gönül alıcı

Fitne-çeşm : fitne göz

Sahir-i hunhar : uyumayan kan dökücü

Gülzar : gül bahçesi

Şimşad ü gül-ruhsar : uzun boylu gül yanaklı

Kaddi Tûbî lâ’li fırdevsün şarâb-i kevseri : kırmızı dudağı cennetin şarap ırmağı

...