Yek nazrada kıldın ey yüzü gül

Âyînemi âftâbe-i mül

Geçdi bana neş'e-i tegafül

Hem eyle hem eyleme tenezzül

Dil hânesi cây-ı işretindir

 

Bir şu'lesi var ki şem'-i cânın

Fânûsuna sığmaz âsmânın

Bu sîne-i berk-âşıyânın

Sînâ dahi görmemiş nişânın

Efrûhte-i inâyetindir

 

Şeh-bâz dil oldu evc-perdâz

Kim sayd-ı hümâya eyleyüb nâz

Zülfünde de olmaz âşiyân-sâz

Afv eyle ki ey şeh-i felek-tâz

Perverde-i dest-i himmetindir

 

Bir âleme olmuşum ki vâsıl

Şeb-nemleri mihr ile mukabil

Yok pertev-i mihre anda hâil

Nezdîk ü ba'îdi özge menzil

Kim firkatin ayn-ı vuslatındır

 

Açıldı der-i harîm-i ma'nâ

Bir sûret olur hezâr da'vâ

Esrâr-ı hafî hep oldu peydâ

Bildim ki bu cümle şûr ü gavga

Gavgayı sever bir âfetindir

 

Ey arş-kemâl ü meh-sitâre

Olmak nola düşmen-i nezâre

Galib sana oldu pâre pâre

Bir hâne-harâb imiş ne çâre

Dâm-ı reh-i mihr-i tal'atindir

 

(Şeyh Galib)