Görünce şu'le-i ruyunda dud pervane

Yanardı nur-ı gama hem-çü ud pervane

Gerektir encümen-i aşka bi dilan-ı hamuş

0 bezme bülbül-i ateş -sürud pervane

Kılup zebane-i şem'i piyale-i sahba

Eder mahabete bezl-i vücud pervane

Harir-i şu'leye tebdil edüp libas-ı teni

Fenada anladı zevk-t hulud pervane

Bedid gerdiş-i germinde halka-i tevhid

Çeker sabaha dek ism-i Vedud pervane

Bilen uzak dolaşur ateş-i mahabetten

Güm etti kendüyi Galib çi sud pervane