PANEL

Bir tür küme ya da grup tartışmasıdır panel. Bir başkanla birkaç konuşmacının küçük bir dinleyici topluluğu önünde düşünce alışverişinde bulunmasına panel denir. Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması ya da bir sonuç ve karara varılması amaçlanmaz. Seçilen konu üzerinde değişik düşüncelerin ortaya çıkmasına olanak sağlar panel. Daha doğrusu, konunun değişik boyutlardan görülmesine, değişik açılardan irdelenmesine konuşmacılar özen gösterir.

Panelin yöneticisi de, paneldeki konuşmacılar da dinleyicilerin görebileceği bir yerde, bir masa etrafına otururlar. Resmi bir havası yoktur toplantının. Konuşmacılar, konuşmalarını bitirdikten sonra dinleyiciler, aynı konu üzerinde konuşmacılara sorular sorabilirler. Bu yolla görüşlerini de belirtmiş olurlar. Kuşkusuz dinleyicilerin konuşmaları kısa ve öz olmalıdır. Panelin bitiminde panelin yöneticisi konuşmaları toparlar, özetleyip kendi görüşlerini de katarak paneli kapatır.

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, panel bir konu ya da sorun üzerinde birlikte düşünmedir. Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişebilir. Panel konularının genellikle herkesi İlgilendiren, toplumsal nitelikli sorunları içermesinde yarar vardır:

Panelin Özellikleri:

a-Panel bir başkan tarafından yönetilir.

b-Katılımcıların alanında uzman kişiler olmasına gerek yoktur.

c-Katılımcı sayısı üç ile altı arasında değişir.

d-Panelde amaç bir sonuca varmak, bir gerçeği ortaya çıkarmak değil; bir konuda farklı bakış açılarını, farklı görüşleri ortaya koymaktır.

e-Panelde tartışma nezaket kuralları dahilinde yürür.

f-Panelin sonunda seyirci, dinleyici konuşmacılara soru sorabilir.

g-Panelin sonunda dinleyiciler soru sormanın ötesinde tartışmaya dahil olursa panel foruma dönüşür.

Panelde başkanın görevleri:

Birçok tartışma türünde başkanın görevleri ortaktır. Bu görevlerin bazıları şunlardır:

a-Tartışmayı açmak

b-Konuyu tanıtmak,

c-Tartışmayı yönetmek

d-Katılımcıların konunun dışına çıkmalarını engellemek

e-Söz hakkı vermek

f-Süreyi kontrol etmek

g-Tartışmayı özetlemek, kapatmak

Örnek panel konuları:

O Köy boşalımının sonuçlan ekonomik açıdan neler olabilir?

O Turizmi canlandırmak İçin neler yapılabilir?

O Bölge tiyatrolarının yararlan neler olabilir?

Örnek Metin

Oturum Başkanı:

Sayın Beşir Ayvazoğlu'na, bize tarihe bir yolculuk yaptırdığı için, tarihimize bir yolculuk yaptırdığı için teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.

Şimdi de değerli mütefekkir, akademisyen, kültür ve sanat adamı İlber Ortaylı Hoca’mıza söz vereceğim.

Sayın Hocam, buyurun.

Prof. Dr. İlber ORTAYLI:

Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanımız,

Sayın Bakan, sayın milletvekillerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... 1915 Çanakkale Savaşları’nın ortasında daha evvel de Ayvazoğlu tarafından zikredildiği gibi bir manzume, bir şiir, Türkiye'nin ufuklarını kapladı. Bu, alışılmış bir üslup değildi; kelimeleri tefsir etmekten âciz olan bazıları, iyi niyetli de olsalar bu şiiri tenkit bile ettiler. Ne dendiğini anlamıyorlardı. Bugün de aynı şey görülüyor. Unutulmasın ki o gün, bütün İslam dünyası esirdi…