Ses Bilgisi

Millet Şarkısı

Zulmün topu var, güllesi var, kal’ası varsa,

Hakkın da bükülmez kolu; dönmez yüzü vardır;

Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa

Sönmez ebedî, her gecenin- gündüzü vardır..

Millet yoludur, hak yoludur tutuğumuz yol;

Ey hak, yaşa, ey, sevgili millet, yaşa... varol!

 Tevfik Fikret

Şu manzumeyi yüksek sesle okuduğumuz zaman ağzımız­dan inceli, kalınlı sesler çıktığını işitiriz- Gırtlaktan ağzın ve burnun dışına kadar uzanan ve. sesin çıkmasına yarayan yola ses yolu denir.

 1. Gırtlağın içindeki ses kirişleri akciğerlerden gelen nefesle titriyerek konuşmağa yarayan inceli kalınlı sesleri çıka­rırlar; buna insan sesi denir. Ağzımızdaki uzuvlar da ses yo­lunu kapatarak veya darlaştırarak kirişlerde perdelenen sesi çeşitlendirirler. Böylece birbirlerinden farklı ve pek çok olan bu sesleri kulağımızla ayırabiliriz;

Birbirlerine pek yakın olanlarını bir sayarak dilimizde başlıca 29 ses bulunmuş, ve her biri bir harfle gösterilmiştir.

Bir dilin yazısında kullanılan harflerin hepsine birden Alfabe denir.

Harflerin sırası ve isimleri:

Türkçede yirmi dokuz harf vardır:

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Bunlar, kitap ve gazete yazılarının büyük şekilleridir. Kitap ve gazete yazılarının küçük şekilleri şunlardır:

a b c ç d e f g h u j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

Her dilde olduğu gibi bizim dilimizde de büyük ve küçük olmak üzere iki türlü el yazısı vardır.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

 Büyük harfler dilimizde başlıca sekiz yerde kulla­nılır:

 1. Levhaların, tabelâların çok defa her harfi büyük yazılır.
 2. Yazı başlıklarının, kitap adlarının her kelimesinin ilk harfi: Metinli Türk Edebiyatı.
 3. Kitaplarda ve gazetelerde bazı başlıkların bütün harfleri.
 4. Her cümlenin ilk harfi. [Virgül ve noktalı virgül­den sonra gelen sözün ilk harfi -esasen büyük yazılması ge­reken kelimelerden değilse- küçük yazılır.]

 Not: Dilekçelerde, lâyihalarda ve kanun maddelerinde ayrı ayrı yazılan fıkralardan sonra noktalı virgül konup da satır başına geçilirse o vakit yeni fıkraya, tabiatiyle, büyük harfle başlanır:

 1. Kira şartlarına ve kanuni vecibelere riayet edilse bile, aşağıda yazılı hallerde kiralayan:
 2. Gayrimenkulu kendisi veya çocukları için mesken olarak kullanma ihtiyacında kalırsa kira akdinin hita­mında;
 3. Gayrimenkulu kendisinin, eşinin veya çocuklarının muayyen bir meslek veya sanatın bizzat icrası için kullanma ihtiyacında ise akdiy. hitamında;
 4. Bir gayrimenkulu Medenî Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimseler kendisi veya çocukları veya mirasçılar, yahut bunların bir kısmı için tamamen veya  kısmen mesken olarak kullanmak ihtiyacında ise;

 Bütün özel isimlerin ve soyadlarının ilk harfi: Ankara, Atatürk, Türkiye, Sakarya.

 1. Hukuk Fakültesi, Ziraat Bankası gibi kurum ve te­şekkül adlarında her kelimenin ilk harfi.
 2. Manzumelerde her mısraın ilk harfi.

Rütbe ve unvan bildiren kelimelerin ilk harfleri- (kişi adlarının başında): Amiral Ahmet Denizer, General Ali Turgut, Yarbay Ali Çevik