şeyh galip

 • Şeyh Galip (Görünce şule-i ruyunda...)

  Görünce şu'le-i ruyunda dud pervane

  Yanardı nur-ı gama hem-çü ud pervane

  Gerektir encümen-i aşka bi dilan-ı hamuş

  0 bezme bülbül-i ateş -sürud pervane

  Kılup zebane-i şem'i piyale-i sahba

  Eder mahabete bezl-i vücud pervane

  Harir-i şu'leye tebdil edüp libas-ı teni

  Fenada anladı zevk-t hulud pervane

  Bedid gerdiş-i germinde halka-i tevhid

  Çeker sabaha dek ism-i Vedud pervane

  Bilen uzak dolaşur ateş-i mahabetten

  Güm etti kendüyi Galib çi sud pervane

 • Tard u Rekb (Yek nazrada kıldın ey yüzü gül)

  Yek nazrada kıldın ey yüzü gül

  Âyînemi âftâbe-i mül

  Geçdi bana neş'e-i tegafül

  Hem eyle hem eyleme tenezzül

  Dil hânesi cây-ı işretindir

   

  Bir şu'lesi var ki şem'-i cânın

  Fânûsuna sığmaz âsmânın

  Bu sîne-i berk-âşıyânın

  Sînâ dahi görmemiş nişânın

  Efrûhte-i inâyetindir

   

  Şeh-bâz dil oldu evc-perdâz

  Kim sayd-ı hümâya eyleyüb nâz

  Zülfünde de olmaz âşiyân-sâz

  Afv eyle ki ey şeh-i felek-tâz

  Perverde-i dest-i himmetindir

   

  Bir âleme olmuşum ki vâsıl

  Şeb-nemleri mihr ile mukabil

  Yok pertev-i mihre anda hâil

  Nezdîk ü ba'îdi özge menzil

  Kim firkatin ayn-ı vuslatındır

   

  Açıldı der-i harîm-i ma'nâ

  Bir sûret olur hezâr da'vâ

  Esrâr-ı hafî hep oldu peydâ

  Bildim ki bu cümle şûr ü gavga

  Gavgayı sever bir âfetindir

   

  Ey arş-kemâl ü meh-sitâre

  Olmak nola düşmen-i nezâre

  Galib sana oldu pâre pâre

  Bir hâne-harâb imiş ne çâre

  Dâm-ı reh-i mihr-i tal'atindir

   

  (Şeyh Galib)