baki

 • Sümbül Kasidesi (Baki)

  Baki’nin Sümbül İsimli Kasidesi

  Karamânî Mehmet Efendiye

  Urınup farkına bir tâc-ı mücevher sünbül

  Oldı iklîm-i çemen tahtına ser-ver sünbül

  Şeh-levendâne şikest eyledi tarf-ı külehin

  Gögsinün düğmelerin çözdi ser-â-ser sünbül

  Oldı gül-şen yine bir dil-ber-i müşgîn mergûl

  Şol kadar virdi ana zînet ü zıver sünbül

  Çihre gül sine semen çeşm-i mükehhal nergis

  Hat çemen gonca dehen ca‘d-ı mu'anber sünbül

   

  Yazdurup müşg ile boynına hamâ’il takdı

  Kendüye itmek içün halkı musahhar sünbül

  Sahn-ı gül-zâra gelüp eyledi arz-ı dîdâr

  Jalelerden takınup gûşına gevher sünbül

  Benzer ol bûy-ı dil-âvîz ile mûy-ı yâra

  Başlar üzre n’ola ger eyler ise yir sünbül

  Yine gömgök tere batmış çıka geldi çemene

  Nev-bahâr irdi diyü virdi haberler sünbül

  Beden-i pâki neden böyle olurdı höş-bû

  Olmasa müşg ü gül-âb ile muhammer sünbül

  Var ise bencileyin âşık-ı zar olmışdur

  Gök gök itmiş döginüp cismini yir yir sünbül

  Aşk sevdalarına ugramasa kalmaz idi

  Mûy-ı jülîde ile bir ten-i lagar sünbül

  Yine Fir'avn-ı şitâ ceyşine Mûsâ-mânend

  Eyledi elde asâsını bir ejder sünbül

  Nev-arûs-ı çemene mâşıtadur fasl-ı bahar

  Kim anun hâme-i müşgınine benzer sünbül

  Sâkiyâ zevrakı sür bâd-ı bahar esdi yine

  Sebze-zâr oldı yem-i ahdar u lenger sünbül

  Sahn-ı gül-şende yatupdur gice var ise meğer

  Ki takınmış seherî başına güller sünbül

  Bürüdi kendinün etrafını bal ü per ile

  Yine tâvûs-sıfat cilveler eyler sünbül

  Yine ferrâş-sıfat destine cârûb almış

  Ki ide hidmet-i hâk-i der-i dâver sünbül

  Fâzıl-ı dehr Mehemmed Çelebi kim eflâk

  Bâg-ı fazlında tokuz dânelü bir ter sünbül

  Olamaz reh-güzeri hâkine hem-pâ ânber

  İdemez turrasırıa kendüyi hem-ser sünbül

  Geldi bir Hindû-yı bi-çâre-sıfat işigüne

  Garazı bu ki kapunda ola çâker sünbül

  Bâg-ı lutfunda meh ü mihr iki ahkar nergis

  Keremün gül-şenine sünbüle kem-ter sünbül

  Bulsa bârân-ı sehân ile eger neşv ü nema

  Kad-i bâlâ çeke mânend-i sanavber sünbül

  Ebr-i cûdundan eger irse nem-i in‘âmun

  Bitüre hâre gül ü lâle vü mermer sünbül

  Ger tokınsa nefes-i lutfu dem-i ihsânun

  Gidere dûd-ı kebûdı vire âzer sünbül

  Nûr-bahş olsa eger bâga çerâg-ı lutfun

  Şem‘-vâr eyleye etrâfı münevver sünbül

  Cürfa-rîz olsa eger gül-şene câm-ı keremün

  Tuta nergis-sıfat elde kadeh-i zer sünbül

  Hâline ‘ayn-ı inâyetle nigâh eyler isen

  Göz açup ide nazar niteki ‘abher sünbül

  Bezmüne gelmek ile bu ne kerâmetdür kim

  Dimeye sayf u şitâ bitüre micmer sünbül

  Dâne hatjâle nukat nefha-i müşgin ma‘nâ

  Yazdı levh-i çemene bir gazel-i ter sünbül

  Gam-ı gîsûn ile âşüfte degül ger sünbül

  Ne içün böyle perişân olur ekser sünbül

  Var ise turralarun bâg-ı cinân sünbülidür

  Kopmadı bâğdan ol resme mu‘anber sünbül

  Goncanun câm mı var öyküne la(l-i lebüne

  Zülfüne kaç başı var ola ber-â-ber sünbül

  Bâde-i la‘lüne hemşire şarâb-ı gül-fâm

  Zülf-i müşgîn-i semen-sâna birâder sünbül

  Hûb olur ‘ârızun üstinde o hatt-ı müşgin

  Âb-ı nâb içre turur taze vü höş-ter sünbül

  Lâle reşk-i ruh-ı gül-gûnun ile pâ-der-gil

  Gam-ı zülfünle perîşân u mükedder sünbül

  Nice teşbih idem agzuna bir ebkem gonca

  Nice nisbet kılam ol zülfe ber-â-ber sünbül

  Dûdlar çıkdı yanup reşk-i ruhun nârına bâg

  Câ-be-câ sanma çemende görinenler sünbül

  Ruhlarun üzre yatur zülf-i semen-sâ gûyâ

  Gül-i terden idinür kendüye bister sünbül

  Hat-ı müşgin-i leb-i la'lüne mânend olmaz

  Bulsa ger perveriş-i çeşme-i Kevser sünbül

  Yaraşur zülfü ruhun vasfına defter yazsam

  Kâğıdı berg-i gül ola hat-ı defter sünbül

  Levh-i hatırda hatun nakşını tasvir itdüm

  Olmadın safha-i gül-zâra musavver sünbül

  Nazm-ı eşhasa kıyâs eyleme Bâkî şVrin

  Ola mı her giyeh-i huşke ber-â-ber sünbül

  Gerçi sünbül çog olur gül-şen-i ‘âlemdür bu

  Lîk rengîn ü mutarrâ olamaz her sünbül

  N’ola kadr ü şerefün sâl-be-sâl olsa mezıd

  Her yıl arturmadadur dâneyi dirler sünbül

  Götürüp tâ ki şehenşâh-ı bahârun tûgın

  Getüre cünd-i şitâ üstine leşger sünbül

  Ser-i a’dâna taka seng-i melâmet güller

  Ola düşmenlerünün başına şeş-per sünbül

Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay